De Wijkplaats is een netwerk van doeners en denkers in publiek vastgoed. In ondernemerschap zien we de sleutel tot vitaliteit en rendement. Ons motto is: geen bouwplan zonder business plan.

Voor Bouwstenen voor Sociaal heeft de Wijkplaats een animatie Waardesturing ontwikkeld. Reken simpel mee met Joke, Gerrit en de hoofdrolspelers uit deze simulatie! Is er sprake van een sluitende business case?

 

Exploitatie vastgoed hete aardappel

Hete aardappel.jpg

In vakblad Facility Management Magazine heeft Marc van Leent artikel gepubliceerd over de exploitatie van het maatschappelijk vastgoed met een publieke functie. Hij beschouwt de exploitatie als een 'hete aardappel' die partijen het liefst van zich afschuiven. 

Van buurthuis tot wijkonderneming

Wijkonderneming-nl.jpg

De vragenlijst 'Van buurthuis tot wijkonderneming" is bedoeld voor bewonersgroepen of andere (wijk)ondernemers om de haalbaarheid van een wijkonderneming in te schatten. Deze vragenlijst kan ook gebruikt worden als checklist voor als je echt aan de gang wil gaan. 

Handreiking exploitatieopzet wijkonderneming

It-is-My-Business-Plan.jpg

Publicatie van de Wijkplaats met voorbeeldexploitaties van een buurthuis, een cultuurhuis en een zorgcoöperatie. Over kosten en opbrengsten. Doeltreffend geordend met bruikbare kengetallen.

Ondernemen met MFA's

MFA als onderneming reader.png

Publicatie over de exploitatie van MFA's die ingaat op de thema's: horeca, social media, Het Nieuwe Werken en sponsoring. Publicatie bevat resultaten van de werkgroepen die in jaar 2011-2012 binnen het MFA Lab hebben gefunctioneerd.

Voorzieningen, plannen of loslaten

artikel plannen of loslaten.jpg

Artikel over de veranderende rol van gemeente bij maatschappelijke voorzieningen. Bestuurskundigen spreken graag over de verschuiving van Government naar Governance. Van de allesbepalende overheid (Government) naar beleid dat wordt ontwikkeld in coalities en netwerken (Governance).

Toolkit voor ondernemers

MFA als onderneming boek.jpg

Publicatie met resultaten van twee jaar MFA Lab met aandacht voor thema's als leefstijlen, organisatie, financiën, auditing en business planning. Gepubliceerd: 2e druk, september 2011, uitgave MFA Lab. Nog verkrijgbaar.

Format voor opstellen ondernemingsplan

MFA Kwartet 001.jpg

In het MFA Lab is een format opgesteld voor het maken van een ondernemingsplan voor publieksgeoriënteerd vastgoed. Dit format is als sluitstuk opgenomen in de Toolkit voor ondernemers. Bijgaand de bijbehorende PDF met aandacht voor de archetypes: hotspot, dorpsplein en huiskamer. Met bijbehorend kwartetspel.

Leefstijlen en publieke gebouwen

Archetypes MFC's in woonservicezones.jpg

Marc van Leent heeft in kader van Proeftuinen woonservicezones van de SEV een studie gedaan naar meerwaarde van leefstijlen voor programmering en positionering van multifunctionele centra. Er worden drie cases beschreven. Co-auteurs zijn Bert Runhaar, Gert Jan Hagen en Willem Sulsters.

Flow in multifunctionele accommodaties

Flow in mfa's.png.jpg

Van de Amerikaanse psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi is het begrip flow afkomstig. Hij heeft een verband gelegd tussen enerzijds de capaciteiten en anderzijds de uitdaging van een persoon. Flow kan optreden als capaciteiten en uitdaging in evenwicht zijn.

MFA's, duur of duurzaam

Oranje.jpg

Op 9 juli hield Marc van Leent een presentatie in BaLaDe, het gloednieuwe wijkpunt in Waalwijk. Op uitnodiging van De Architectenwerkgroep Tilburg (DAT) ging hij in op het vraagstuk "MFA's, duur of duurzaam'. Bijgaand zijn presentatie.

MFA ten dode opgeschreven

MFA-ten-grave.jpg

Column van Marc van Leent waarin hij de MFA eerst symbolisch ten grave draagt om deze daarna weer te laten verrijzen. Een kort verhaal over eigenheid en identiteit. Gepubliceerd in Real Estate Magazine, juni 2010.

School en buurt kunnen meer voor elkaar betekenen

Doorgeefwinkel.jpg

Ingrid de Moel en Jochum Deuten doen verslag van aantal pilotprojecten die afgelopen jaar onder de titel "School en Buurt" zijn uitgevoerd op initiatief van De Kopgroep, SEV en de Wijkplaats.

Waarde maken met voorzieningen

Cahier Mitros voorzieningen.jpg

Essay Cahier Mitros 2009. Locatie, locatie, locatie. Wie kent deze makelaarswijsheid niet? Elk verkoopfolder van een nieuwbouwproject begint met een aubade aan de woonomgeving met scholen om de hoek, park aan overzijde, uitgaansleven op loopafstand.

Wijk als business case, gedachteoefening of breekijzer

Artikel Real Estate Magazine 2009. Stel je voor dat de wijk een onderneming is. Alle woningen zijn haar eigendom en daarnaast zorgt ze voor het beheer van de wijk, regelt het toezicht en betaalt alle ziektekosten en uitkeringen. Stel, je bent de bestuurder van zo'n onderneming.

Schoolgebouw te huur, een handreiking

Schoolgebouw te huur 10x15.jpg

Handreiking Servicecentrum Scholenbouw, 2009. Over relatie tussen een corporatie of belegger als verhuurder en de gemeente of schoolbestuur als huurder van een schoolgebouw. Jan Schraven, over het spel, en Marc van Leent, over de knikkers, hebben deze publicatie geschreven.

Bouwkostennormen niet verhogen maar afschaffen

Bouwkostennormen afschaffen scan.jpg

Artikel Schoolfacilities 2009. De normen die de overheid hanteert voor het realiseren van schoolgebouwen schieten tekort voor het dekken van bouw- en andere stichtingskosten. "Met deze normbedragen kan je niet eens de kwaliteit die het bouwbesluit voorschrijft, realiseren.

Waarom hebben gemeenten vastgoed?

Waarom hebben gemeenten vastgoed scan.jpg

Artikel in Real Estate Magazine 2008. Gemeenten kunnen verschillende posities innemen als het gaat om (maatschappelijk) vastgoed. In bijgaand artikel worden achtereenvolgens onderscheiden: de accommoderende, de ondernemende, de zuinige en de vastgoedloze gemeente. Bij elke positie hoort een andere organisatorische inbedding.

Meer verdienen met hospitality management

Artikel in Schooldomein 2010. In het kader van het MFA Lab wordt een rekenmodel ontwikkeld voor de exploitatie van meervoudig te gebruiken maatschappelijke centra. George Müller, Realink en betrokken bij MFA Lab, beschrijft daarvan de conceptuele grondslag.

Ondernemen met maatschappelijk vastgoed

Publicatie SEV 2009. Veel woningcorporaties zijn actief in maatschappelijk vastgoed. Dit doen zij vooral vanuit de overtuiging dat dit een bijdrage levert aan hun maatschappelijke missie. Of het nu gaat om scholen, huisartsenpraktijken, buurthuizen, kerken, grand cafés, woonwerkvoorzieningen,

MFA's die boeien en binden

Artikel Schooldomein 2009. Multifunctionele accommodaties (MFA's) worden doorgaans met veel bombarie gerealiseerd, maar eenmaal in gebruik blijven meer dan eens de bezoekers weg. Weinig dynamiek, onvoldoende aantrekkingskracht.

Waar is de McDonalds van de wijkvernieuwing

Column Real Estate Magazine 2009. Die vraag heb ik mezelf en anderen al vaker gesteld: 'Waar is de McDonald's van de wijkvernieuwing'. Waarom zijn er in het domein van stedelijke vernieuwing geen ketens actief. Waarom worden zaken met gebleken succes niet 'opgeschaald en uitgerold'?

Spelregels voor het Nieuwe Programmeren

Fundamentele veranderingen in de samenleving gaan niet voorbij aan het functioneren van gemeenten. Dat spreekt vanzelf. Maar wat is daarvan de betekenis voor het programmeren van buurten en wijken. Kan de gemeente nog effectief sturen met instrumenten als eindbeelden, planning en inspraak; is de huidige planningspraktijk nog wel effectief?

Niet-woonfuncties bieden kansen op synergie

Interview Building Business 2007. Het belang van goede voorzieningen komt de laatste tijd bij gemeenten hoger op de agenda te staan. Recente initiatieven als De Kopgroep, een verzameling gemeenten en andere partijen die ervaringen op dit terrein uitwisselen, dragen daaraan bij.

Wijken van waarde, naar een duurzame gebiedsexploitatie

Voorpagina wijken van waarde.jpg

'Wijken van waarde' doet verslag van het project "Naar een duurzame gebiedsexploitatie". Duurzame Gebiedsexploitatie staat voor het mechanisme dat partijen in staat stelt deze wijken van waarde te realiseren. Maar over welke waarde heb je het en hoe reken je daar aan?

Zaanstad pakt door met verzelfstandiging

loesje buurthuizen.png

De Gemeente Zaanstad pakt door met de verzelfstandiging van haar buurtcentra. Mede op basis van een Benchmark Buurtcentra die in 2013 door de Wijkplaats is opgesteld, heeft de gemeente Zaanstad besloten om alle buurtcentra te verzelfstandigen. Mits daar animo voor is ...

Expert team op stap in .... Boekel

Bowling nia domo.jpg

Het expert team van de Wijkplaats is aan de slag gegaan in Boekel.  Daar staat het gemeenschapshuis Nia Domo. "Ons huis" in esperanto. Nia Domo is in de loop der jaren uitgebouwd tot een volwaardige horecaonderneming met bowlingbaan en lunchroom om op die manier onafhankelijk te worden van gemeentelijke subsidie. Daar is destijds bewust voor gekozen. 

Maatschappelijk vastgoed als bouwkavel

bouwkavel.jpg

Dossier 1: Volgens Bouwstenen van Sociaal loopt bij ongewijzigd beleid de (verborgen) leegstand in het maatschappelijk vastgoed op tot 20 miljoen m2. Dat is driemaal de huidige kantoorleegstand.

Buurthuizen in zelfbeheer Utrecht

Kesrtmis in buurthuis.png

In oktober 2013 heeft de Gemeente Utrecht een visie en uitvoerinsgkader gepubliceerd over Welzijnaccommodaties in zelfbeheer. De Wijkplaats heeft de gemeente Utrecht daarbij ondersteund.

Expert Team op stap in ... Oudenbosch

fidei et arti.jpg

Is privatisering mogelijk? Met die vraag heeft het Expert Team van de Wijkplaats onderzoek gedaan naar de exploitatie van Fidei et Arti, een sociaal culturele voorziening in het Westbrabantse Oudenbosch. Het Expert Team komt tot de conclusie dat privatisering geen reële mogelijkheid is.

Bedrijfsplan leerwerkbedrijf Amersfoort

Leerwerkbedrijf.jpg

In Amersfoort worden beheer en exploitatie van een aantal maatschappelijke accommodaties ondergebracht bij een leerwerkbedrijf. Er is gestart met een brede school in de wijk Vathorst.

Proeftuin Waardesturing

Horde.jpg

Voor Bouwstenen heeft de Wijkplaats een verkenning uitgevoerd onder de titel "van kosten- naar waardesturing". De resultaten daarvan zijn gepresenteerd tijdens najaarsbijeenkomst van Bouwstenen voor Sociaal op 5 december j.l. Ga hier naar de preview van de gelijknamige publicatie.

 

Tijd rijp voor Voorzieningen Coöperatie

voc_logo.jpg

Wie is de gedroomde huisbaas in het maatschappelijk vastgoed. Wie is de partij die kennis heeft van vastgoed, vertrouwd is met sociale domein en bereid is in de volle breedte van het maatschappelijk vastgoed te acteren. Die partij is er niet!

 

Het recht van de belastingbetaler

Kop in het zand.jpg

Op locatiebezoek stel ik altijd de vraag wie ervan wakker ligt als ruimtes leeg staan. Die vraag wordt vaak gevolgd door een pijnlijke stilte. Het blijkt dat niemand er wakker van ligt. De gebruiker niet, "het wordt verrekend met mijn subsidie"; de beheerder niet, "daar ben ik niet van" en ook de gemeente niet, "wij sturen op inhoud".

 

Geen bouwplan zonder business plan

business plan.jpg

De traditionele vastgoedexploitatie is gebaseerd op de langdurige verhuur van een afgebakende ruimte. Door de verwachte huur af te zetten tegen de investeringskosten krijgt de eigenaar een beeld van zijn rendement. De BAR of NAR is de kern van zijn business case, meer is het in wezen niet. Een business plan is niet nodig. Maar tijden zijn veranderd!

 

Benchmark Buurtcentra

4 soorten buurthuizen.png

In de gemeente Zaanstad heeft het expertteam van de Wijkplaats een benchmark uitgevoerd onder 13 buurtcentra. 8 van die buurtcentra worden beheerd door de lokale welzijnsorganisatie. De vijf andere buurthuizen worden 'zelfstandig' geëxploiteerd. Lees hier het eindrapport.

 

Publieke pleisterplaatsen

praathuis.jpg

Trefcentrum, kulturhus, gemeenschapshuis, wijkcentrum, huis van de wijk, MFA, MFC, buurtkamer, civic center, community center, ontmoetingsplaats, dorpshuis, pleisterplaats, buurthonk, third place, meet & eat, praathuis, stamtafel, waterput, multifunctioneel grand café .... Waar komt toch die behoefte aan nieuwe namen uit voort. What's in a name?

Heerlen aan ZET

Heerlen aan ZET.png

In het Savelbergklooster te Heerlen is een museum gehuisvest dat gewijd is aan het leven en werk van monseigneur Savelberg, de stichter van de Congregatie Kleine Zusters van de Heilige Josef. De kosten van het monumentale pand staan in geen verhouding tot de opbrengsten die het museum genereert. De financiële situatie bedreigt het voortbestaan van deze voorziening. Wat te doen? 

Audit door expertteam

expertteam MV.png

U heeft één of meer maatschappelijke accommodaties. U loopt met vragen rond als:

  • Er komen (te) weinig mensen; hoe krijgen we de loop er in?
  • Het beheer kost teveel geld, moeten we geen andere organisatievorm overwegen?
  • We willen meer zicht op maatschappelijke meerwaarde?
  • Hoe kunnen we de gastvrijheid verbeteren?

Opleiding Wijkontwikkeling anno 20NU

reddingsboei.png

De Wijkplaats heeft voor SBO een 5 daagse opleiding ontwikkeld waarin deelnemers los komen van bestaande paden en nieuwe inzichten verwerven voor de wijkaanpak met wijkvoorzieningen anno 20NU en verder. Want .... met het instrumentarium van de jaren '90 komen we er niet meer. Veel kan overboord.

 

Op zoek naar sleutel van flexibel gebruik

Sleutel Meervoudig Gebruik.jpg

Op verzoek van Bouwstenen gaat de Wijkplaats aan de slag met het ontwikkelen van Referentiemodellen voor de exploitatie van meervoudig te gebruiken (wijk)voorzieningen. Denk aan brede scholen, cultuurhuizen en andere wijkcentra. Op zoek naar de sleutel van meervoudig gebruik.

Ondernemen met WaardeWijzer

WaardeWijzer 2.png

Zoeken naar nieuwe impulsen. Ontdekken waar je partners warm voor lopen. Bouwen aan een sluitende maatschappelijke business case. De WaardeWijzer helpt u op weg naar nieuwe kansen voor uw maatschappelijke voorziening.

Expertteam voor overname wijkcentra

expertteam Amersfoort.jpg

De gemeenteraad Amersfoort heeft besloten de subsidie voor beheer en exploitatie van wijkaccommodaties stop te zetten. De gemeente is van mening dat ontmoeting op een andere wijze georganiseerd kan worden. Desondanks biedt de gemeente (georganiseerde) bewoners, stichtingen en instellingen de mogelijkheid om de accommodaties van de gemeente te huren.

Meer dan 100 voorzieningen in W'veen

Bijeenkomst Waddinxveen.png

De Wijkplaats heeft de gemeente Waddinxveen ondersteund met het maken van een Voorzieningenkaart. Daaruit bleek dat Waddinxveen (25.000 inwoners) meer dan 100 plekken heeft met een publieke maatschappelijke functie. "Veel te veel", zo werd door de Waddinxveense gemeenschap geconcludeerd tijdens een goed bezochte workshop begin 2012.

Spelen met MFA-kwartet

MFA Kwartet

Doel van het MFA kwartetspel is om bewust te worden van de invloed van leefstijlen op de 'look & feel' van een MFA of andersoortige locatie met een publieke functie. In 15 minuten heb je de essentie te pakken.

Kunnen en gunnen

hennie_van_der_most.jpg

De exploitatie van het maatschappelijk vastgoed kent grote problemen; trefwoorden zijn:  lage bezetting, (verkapte) leegstand, klimaat- en energieproblemen en exploitatietekorten. Dat is niet mis. Lees daarvoor ook de Position Paper die Bouwstenen in samenspraak met het werkveld heeft opgesteld.

Buurtschuren in Almere

Buurtschuur Nobelhorst 2.jpg

Ymere ontwikkelt samen met de gemeente Almere de duurzame wijk Nobelhorst. Buurtschuren spelen in die nieuwe wijk een sleutelrol als ontmoetingsplaats en aanjaagcentrum. Er is al een beeld van hoe deze schuren er uit moeten zien, maar hoe om te gaan met de exploitatie?

Castellum herbouwd

Romeinse toren.jpg

Castellum Hoge Woerd is een ambitieus project van de gemeente Utrecht. Dit Romeinse fort wordt gebouwd in het hart van Leidsche Rijn. In 2014 moet het af zijn. De Wijkplaats ontwikkelt samen met betrokken partijen een levensvatbare exploitatieformule.

Ontmoetingshuis nabij A12

Ontmoetingshuis VO.jpg

In de nieuwbouwwijk Veenendaal Oost verrijst het Ontmoetinsghuis. Nu nog alleen in de gedachten van de betrokkenen, maar in 2013 in het echt. Dan start de bouw. De Wijkplaats heeft voor het Ontmoetinsghuis een exploitatieformule ontwikkeld op basis van ondernemerschap en meervoudig gebruik. 

Privatisering ruimtegebruik

buiten-jacuzzi-F.jpg

In Romeinse tijd waren we aangewezen op publieke latrines; zij aan zij. Pas veel later kregen de mensen een eigen toilet, privaat geheten. Het duurde tot de jaren vijftig en zestig totdat iedereen over een eigen badkamer kon beschikken. Nu plaatsen we sauna's op zolder en bubblebaden in de tuin. De privatisering van het ruimtegebruik is een voortgaand en onomkeerbaar proces.

VPRO, HEMA en MFA

vpro-logo-van-drupsteen.jpeg

We hebben vanzelfsprekende woorden voor archetypische ruimten als kantoor, plein, park, straat en winkel. Ze zijn duidelijk en neutraal. Zulke woorden ontbreken als het gaat over vastgoed met een wijkfunctie. We spreken dan over buurthuis, wijkaccommodatie, trefcentrum of gemeenschapshuis. Tegenwoordig gebruiken we woorden als kulturhus, brede school, community center of MFA.

Publieke omroep als MFA

creatieve omkering van Heinz.png

Wie is de gebruiker van het zwembad? Dat is de zwemmer. Wie is de gebruiker van de bibliotheek? De lezer. Wie is de gebuiker van de school? De leerling, toch?! Dat klinkt logisch. Maar als we over multifunctionele centra spreken, is het dat niet. Als we dan over gebruikers spreken, bedoelen we doorgaans de dienstverleners. Opmerkelijk!

Gelijkheidsneurose

vinex.jpg

Vroeger deden we steeds hetzelfde maar het resultaat was telkens anders; nu doen we het steeds anders maar het resultaat blijkt telkens gelijk. Deze verzuchting, toegeschreven aan de architect Aldo van Eyck, weerspiegelt de behoefte aan betekenisvolle verschillen, aan diversiteit. Mensen zijn niet gelijk, waarom wijken en voorzieningen dan wel?

Spreekbeurten Publiek Vastgoed

Marc met hand.jpg

Marc van Leent heeft een boek geschreven onder de titel Publiek Vastgoed. Het boek omvat analyses, concepten en voorbeelden. Op de eerste plaats reikt het boek een nieuwe perspectief op maatschappelijk vastgoed aan.  Marc van Leent deelt zijn inzichten graag met anderen.

De instrumenten van Einstein

einstein2.jpg

Van Einstein is de uitspraak "Je kunt een probleem niet oplossen met de instrumenten waarmee het veroorzaakt is". In het maatschappelijk vastgoed slaan we deze wijsheid echter in de wind. Een groot deel van onze beleidsinstrumenten stamt uit een tijd waarin we functies wilden scheiden.

Is vastgoed een vak?

Is vastgoed een vak.png

Op de website van Bouwstenen van Sociaal is de vraag gesteld of vastgoedmanagement een echt vak is. 50% vindt van wel en 50% van niet. Voor veel respondenten is vastgoed vooral een kwestie van 'gezond verstand'.

Hoge Bi

hoge bi.gif

De Hoge Bi is in 1865 ontwikkeld. Groot wiel voor, klein wiel achter en de pedalen direct aan het voorwiel. Het bleek een onding. Groot, onhandig en erg riskant bij afdalingen. Toch werd de Hoge Bi populair. De Hoge Bi was snel en sportief; iets om te hebben. De Hoge Bi van toen lijkt op de MFA van nu. De MFA is groot en onhandig. Duur bovendien en dat is riskant in tijden van recessie.

Wat levert meer op: school of woning

Appels en peren

Gedachteoefening: wat levert het meeste maatschappelijke rendement op: investeren in woningen of in scholen? Motto bij deze gedachteoefening: appels laten zich doorgaans niet met peren vergelijken, maar een enkele keer is het nuttig om dat toch te doen.

School en buurt in de scrum

Rugby.jpg

Ingrid de Moel heeft op 18 maart 2011 een workshop School & Buurt verzorgd tijdens het AVS-congres. Over betaalpasjes, lesbrieven en synergie. Bijgaand haar presentatie.

Dorpskracht en Kennedy

Kennedy.jpg

Voor Mijande Wonen heeft Marc van Leent een sessie geleid over Dorpskracht. Wat is het en wat kan je er mee? Mijande Wonen is een 'plattelandscorporatie' in Oost Twente. Kern: dorpskracht is het geheel van verhalen, rituelen, plekken, mensen, relaties en vaardigheden dat dorpen uniek en vitaal maakt. En heeft Dorpskracht iets te maken met Kennedy?

Werkplaats restyling buurthuizen

Kookspel - 5 juli 2010.png

Het beste recept voor een wijkvoorziening maak je met elkaar. In deze werkplaats worden deelnemers aan de hand van een kookschrift door een aantal vragen geleid. Vragen die helpen om een wijkvoorziening (opnieuw) smaak en kraak te geven. Doel is om de wijk beter te bedienen, bereiken en betrekken. 

Ideeënspel voor wijk- en buurtallianties

Ideeenspel Prachtwijken.jpg

Dit spel helpt bij het vinden van nieuwe, verfrissende ideeën voor samenwerking tussen professionals in buurten en wijken en bij het vinden van nieuwe partners. Ideeën waar de deelnemers warm voor lopen en die aansluiten bij hun ambitie en opgave. Maar wellicht nog belangrijker is dat het spel laat ervaren hoe leuk samenwerking kan zijn. 

Twitter maatschappelijk vastgoed