De Wijkplaats is een netwerk van doeners en denkers in maatschappelijk vastgoed. In ondernemerschap zien we de sleutel tot vitaliteit en rendement. Ons motto is: geen bouwplan zonder business plan.

Essayist Paul Scheffer sprak over het ‘multiculturele drama’. Hij verloste een groot maatschappelijk vraagstuk van een dikke deken van politiek correctheid. Marc van Leent spreekt in zijn column over het multifunctionele drama. Daarmee appelleert hij aan het functioneren van integrale kindcentra, kulturhusen en andere multifunctionele accommodaties. Ook daar praten we niet graag over; het is een hete aardappel die we graag doorschuiven naar een ander. Lees hier de gehele column

Vier bedrijfsmodellen voor de plint van verzorgingshuizen

Voorblad rapport plint.jpg

Op verzoek van Platform 31 en kenniscentrum Wonen & Zorg heeft de Wijkplaats een studie gemaakt naar alternatieve financiering voor de plint van verzorgingshuizen. Met behulp van de Canvasmethodiek zijn vier archetypen gemodelleerd aan de hand van praktijkvoorbeelden waarin de organisatie en de exploitatie wordt beschreven.

Publiek Vastgoed

pv-cover2-160.jpg

Gebouwen en terreinen om te leren, om verzorgd te worden, om te sporten, om van cultuur te genieten, om te spelen of om te netwerken zijn ‘publiek vastgoed’. Ze zijn een vanzelfsprekend onderdeel van onze samenleving en collectief bezit. Maar dat betekent niet dat we er efficiënt mee omgaan, of dat we de sociale en culturele potenties optimaal gebruiken.

Van kosten- naar waardesturing

Boekje VanKostenNaarWaardesturing.jpg

In 2013 heeft Marc van Leent voor Bouwstenen voor Sociaal, samen met andere professionals in het veld van maatschappelijk vastgoed, de publicatie van Kosten- naar waardesturing samengesteld.

Exploitatie vastgoed hete aardappel

Hete aardappel.jpg

In vakblad Facility Management Magazine heeft Marc van Leent artikel gepubliceerd over de exploitatie van het maatschappelijk vastgoed met een publieke functie. Hij beschouwt de exploitatie als een 'hete aardappel' die partijen het liefst van zich afschuiven. 

Van buurthuis tot wijkonderneming

Wijkonderneming-nl.jpg

De vragenlijst 'Van buurthuis tot wijkonderneming" is bedoeld voor bewonersgroepen of andere (wijk)ondernemers om de haalbaarheid van een wijkonderneming in te schatten. Deze vragenlijst kan ook gebruikt worden als checklist voor als je echt aan de gang wil gaan. 

Handreiking exploitatieopzet wijkonderneming

It-is-My-Business-Plan.jpg

Publicatie van de Wijkplaats met voorbeeldexploitaties van een buurthuis, een cultuurhuis en een zorgcoöperatie. Over kosten en opbrengsten. Doeltreffend geordend met bruikbare kengetallen.

Ondernemen met MFA's

MFA als onderneming reader.png

Publicatie over de exploitatie van MFA's die ingaat op de thema's: horeca, social media, Het Nieuwe Werken en sponsoring. Publicatie bevat resultaten van de werkgroepen die in jaar 2011-2012 binnen het MFA Lab hebben gefunctioneerd.

Voorzieningen, plannen of loslaten

artikel plannen of loslaten.jpg

Artikel over de veranderende rol van gemeente bij maatschappelijke voorzieningen. Bestuurskundigen spreken graag over de verschuiving van Government naar Governance. Van de allesbepalende overheid (Government) naar beleid dat wordt ontwikkeld in coalities en netwerken (Governance).

Toolkit voor ondernemers

MFA als onderneming boek.jpg

Publicatie met resultaten van twee jaar MFA Lab met aandacht voor thema's als leefstijlen, organisatie, financiën, auditing en business planning. Gepubliceerd: 2e druk, september 2011, uitgave MFA Lab. Nog verkrijgbaar.

Format voor opstellen ondernemingsplan

MFA Kwartet 001.jpg

In het MFA Lab is een format opgesteld voor het maken van een ondernemingsplan voor publieksgeoriënteerd vastgoed. Dit format is als sluitstuk opgenomen in de Toolkit voor ondernemers. Bijgaand de bijbehorende PDF met aandacht voor de archetypes: hotspot, dorpsplein en huiskamer. Met bijbehorend kwartetspel.

Leefstijlen en publieke gebouwen

Archetypes MFC's in woonservicezones.jpg

Marc van Leent heeft in kader van Proeftuinen woonservicezones van de SEV een studie gedaan naar meerwaarde van leefstijlen voor programmering en positionering van multifunctionele centra. Er worden drie cases beschreven. Co-auteurs zijn Bert Runhaar, Gert Jan Hagen en Willem Sulsters.

Flow in multifunctionele accommodaties

Flow in mfa's.png.jpg

Van de Amerikaanse psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi is het begrip flow afkomstig. Hij heeft een verband gelegd tussen enerzijds de capaciteiten en anderzijds de uitdaging van een persoon. Flow kan optreden als capaciteiten en uitdaging in evenwicht zijn.

MFA's, duur of duurzaam

Oranje.jpg

Op 9 juli hield Marc van Leent een presentatie in BaLaDe, het gloednieuwe wijkpunt in Waalwijk. Op uitnodiging van De Architectenwerkgroep Tilburg (DAT) ging hij in op het vraagstuk "MFA's, duur of duurzaam'. Bijgaand zijn presentatie.

MFA ten dode opgeschreven

MFA-ten-grave.jpg

Column van Marc van Leent waarin hij de MFA eerst symbolisch ten grave draagt om deze daarna weer te laten verrijzen. Een kort verhaal over eigenheid en identiteit. Gepubliceerd in Real Estate Magazine, juni 2010.

School en buurt kunnen meer voor elkaar betekenen

Doorgeefwinkel.jpg

Ingrid de Moel en Jochum Deuten doen verslag van aantal pilotprojecten die afgelopen jaar onder de titel "School en Buurt" zijn uitgevoerd op initiatief van De Kopgroep, SEV en de Wijkplaats.

Waarde maken met voorzieningen

Cahier Mitros voorzieningen.jpg

Essay Cahier Mitros 2009. Locatie, locatie, locatie. Wie kent deze makelaarswijsheid niet? Elk verkoopfolder van een nieuwbouwproject begint met een aubade aan de woonomgeving met scholen om de hoek, park aan overzijde, uitgaansleven op loopafstand.

Wijk als business case, gedachteoefening of breekijzer

Artikel Real Estate Magazine 2009. Stel je voor dat de wijk een onderneming is. Alle woningen zijn haar eigendom en daarnaast zorgt ze voor het beheer van de wijk, regelt het toezicht en betaalt alle ziektekosten en uitkeringen. Stel, je bent de bestuurder van zo'n onderneming.

Schoolgebouw te huur, een handreiking

Schoolgebouw te huur 10x15.jpg

Handreiking Servicecentrum Scholenbouw, 2009. Over relatie tussen een corporatie of belegger als verhuurder en de gemeente of schoolbestuur als huurder van een schoolgebouw. Jan Schraven, over het spel, en Marc van Leent, over de knikkers, hebben deze publicatie geschreven.

Bouwkostennormen niet verhogen maar afschaffen

Bouwkostennormen afschaffen scan.jpg

Artikel Schoolfacilities 2009. De normen die de overheid hanteert voor het realiseren van schoolgebouwen schieten tekort voor het dekken van bouw- en andere stichtingskosten. "Met deze normbedragen kan je niet eens de kwaliteit die het bouwbesluit voorschrijft, realiseren.

Waarom hebben gemeenten vastgoed?

Waarom hebben gemeenten vastgoed scan.jpg

Artikel in Real Estate Magazine 2008. Gemeenten kunnen verschillende posities innemen als het gaat om (maatschappelijk) vastgoed. In bijgaand artikel worden achtereenvolgens onderscheiden: de accommoderende, de ondernemende, de zuinige en de vastgoedloze gemeente. Bij elke positie hoort een andere organisatorische inbedding.

Meer verdienen met hospitality management

Artikel in Schooldomein 2010. In het kader van het MFA Lab wordt een rekenmodel ontwikkeld voor de exploitatie van meervoudig te gebruiken maatschappelijke centra. George Müller, Realink en betrokken bij MFA Lab, beschrijft daarvan de conceptuele grondslag.

Ondernemen met maatschappelijk vastgoed

Publicatie SEV 2009. Veel woningcorporaties zijn actief in maatschappelijk vastgoed. Dit doen zij vooral vanuit de overtuiging dat dit een bijdrage levert aan hun maatschappelijke missie. Of het nu gaat om scholen, huisartsenpraktijken, buurthuizen, kerken, grand cafés, woonwerkvoorzieningen,

MFA's die boeien en binden

Artikel Schooldomein 2009. Multifunctionele accommodaties (MFA's) worden doorgaans met veel bombarie gerealiseerd, maar eenmaal in gebruik blijven meer dan eens de bezoekers weg. Weinig dynamiek, onvoldoende aantrekkingskracht.

Waar is de McDonalds van de wijkvernieuwing

Column Real Estate Magazine 2009. Die vraag heb ik mezelf en anderen al vaker gesteld: 'Waar is de McDonald's van de wijkvernieuwing'. Waarom zijn er in het domein van stedelijke vernieuwing geen ketens actief. Waarom worden zaken met gebleken succes niet 'opgeschaald en uitgerold'?

Spelregels voor het Nieuwe Programmeren

Fundamentele veranderingen in de samenleving gaan niet voorbij aan het functioneren van gemeenten. Dat spreekt vanzelf. Maar wat is daarvan de betekenis voor het programmeren van buurten en wijken. Kan de gemeente nog effectief sturen met instrumenten als eindbeelden, planning en inspraak; is de huidige planningspraktijk nog wel effectief?

Niet-woonfuncties bieden kansen op synergie

Interview Building Business 2007. Het belang van goede voorzieningen komt de laatste tijd bij gemeenten hoger op de agenda te staan. Recente initiatieven als De Kopgroep, een verzameling gemeenten en andere partijen die ervaringen op dit terrein uitwisselen, dragen daaraan bij.

Wijken van waarde, naar een duurzame gebiedsexploitatie

Voorpagina wijken van waarde.jpg

'Wijken van waarde' doet verslag van het project "Naar een duurzame gebiedsexploitatie". Duurzame Gebiedsexploitatie staat voor het mechanisme dat partijen in staat stelt deze wijken van waarde te realiseren. Maar over welke waarde heb je het en hoe reken je daar aan?

Flow in multifunctionele accommodaties

FlowVan de Amerikaanse psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi is het begrip flow afkomstig. Hij heeft een verband gelegd tussen enerzijds de capaciteiten en anderzijds de uitdaging van een persoon. Als we zijn filosofie projecteren op multifunctionele accommodaties, komen we tot een interessant inzicht.

Gezocht: cases 'overmaat maatschapp. vastgoed als creatieve opgave'

balansDe Wijkplaats is door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie geselecteerd om vóór 1 november 2016 een voorstel uit te werken waarbij overtollig maatschappelijk vastgoed wordt gezien als (creatieve) ontwerp- en ontwikkelopgave.

Wijkplaats initieert Ruimteomtewonen.nl

ruimteomtewonenlogo.jpg

Ruimte om te wonen brengt (actieve) woningzoekenden, eigenaren en investeerders bij elkaar rond lege gebouwen en terreinen. Inmiddels staan er tientallen locaties op de kaart met voorbeelden van getransformeerde gebouwen maar ook met lege panden die nog op een initiatief wachten.

Het multifunctionele drama?

MFA doetinchem.jpg

Essayist Paul Scheffer sprak destijds over het ‘multiculturele drama’. Hij verloste een groot maatschappelijk vraagstuk van een dikke deken van politiek correctheid. De titel van deze column, het multifunctionele drama, appelleert aan een geheel ander vraagstuk. Het gaat over het functioneren van integrale kindcentra, kulturhusen en andere multifunctionele accommodaties. Maar ook daar praten we niet graag over; het is een hete aardappel die we liever doorschuiven naar een ander. 

Parkhuis

liggende kikkerHet voormalige Elisabeth ziekenhuis in Amersfoort wordt de komende jaren getransformeerd naar een stadspark. Het vroegere ketelhuis blijft als enige gebouw behouden en zal een functie gaan vervullen als inloopcentrum. Het nieuwe centrum gaat Parkhuis heten. Ontdekken en ontspannen zijn de centrale waarden.

De Karavaan

karavaanIn Amersfoort is de druk op de woningmarkt groot en tegelijkertijd worden een groot aantal terreinen en gebouwen slecht of niet gebruikt. "Daar moet toch meer mee kunnen", zo vond Laurens Olieman, één van de initiatiefnemers van de Karavaan, een beweging die wonen en werken op tijdelijke locaties mogelijk wil maken.

Golfbrekers, omgaan met hypes in het sociale domein

copy-golfbrekers_3.jpg

Werk je als senior professional voor de overheid of voor een maatschappelijke organisatie? Word je meegezogen in de stroom van modieuze beleidsoplossingen waarover je veel meer vragen hebt dan je mag laten merken? Wil je leren hoe je overeind blijft in de woelige wateren van wijkteams, aanbesteding of burgerkracht? Doe dan mee aan de driedaagse leergang voor Golfbrekers: mannen en vrouwen die scherp kijken, helder denken en strak onderhandelen en ondernemen. Zodat ze klaar zijn voor de volgende golf, of zelf het tij kunnen keren.

Drie bijeenkomsten van 14.00 tot 20.00 op maandagen in de herfst van 2015. Kritisch, vrolijk, constructief. Teken nu in!

Is 10% hergebruik aanvaardbaar

Inbreiden of uitbreiden.jpg

Het EIB voorspelt dat er tot 2040 één miljoen nieuwe woningen gerealiseerd dienen te worden. Het overgrote deel daarvan zal nieuw gebouwd dienen te worden. Het EIB verwacht dat slechts 50.000 van deze woningen in bestaande (lege) gebouwen gerealiseerd kunnen worden. Die 50.000 woningen staan ruwweg voor 5 miljoen m2.

Sociale Knopenkaart

knopenkaart.jpg

Ontmoeting is de brandstof van onze moderne netwerksamenleving. Dat besef wordt breed gedeeld. Wat mij echter opvalt is dat iedereen die ontmoeting wil faciliteren. Goedbedoeld maar contraproductief. 

 

Centrum voor zelfbouw en zelfbeheer in Amersfoort

Logo Z.png

Twee vliegen in één klap slaan: én de leegstand van kantoren en maatschappelijk vastgoed aanpakken én kleinschalig opdrachtgeverschap stilmuleren.

Sociale correctheid maakt blind

blind 3.gif

Feiten spreken zelden voor zich en moeten daarom geïnterpreteerd worden. En daar gaat het vaak mis. Wat mij opvalt is dat wetenschappers en beleidsmakers op basis van dezelfde feiten tot verschillende inzichten komen.

Nieuwe bedrijfsmodellen met Canvas

Canvasmodel blauwgroen.png
Op twee fronten heeft de Wijkplaats bijgedragen aan de ontwikkeling van bedrijfsmodellen in het sociaal-fysieke domein. Op beide fronten is gebruik gemaakt van Canvas, een instrument dat de gebruiker dwingt om ondernemingsplannen tot één A4 te beperken. Bij Canvas staat de waarde centraal waarmee daadwerkelijk iets verdiend kan worden. De rest is bull shit.

Benadering leegstand naar hoger niveau

wheel.png

Marc van Leent van De Wijkplaats zoekt naar nieuwe strategieen en instrumenten voor de aanpak van leegstand (maatschappelijk) vastgoed. Hij wil de gangbare benadering van leegstand naar een hoger niveau tillen. 

7 redenen waarom leegstand niet vanzelf verdwijnt

Zeven.jpg

Veel mensen denken dat als de economie weer aantrekt, de leegstand vanzelf zal verdwijnen. Maar dat is een misvatting.  Hier volgen 7 redenen waarom de leegstand niet vanzelf zal verdwijnen, en zelfs groter zal worden.

Expert Team op stap in ... Heerhugowaard

De Horst met kleur.jpg
Wijkcentrum De Horst in Heerhugowaard wordt sinds januari 2014  geëxploiteerd door Stichting Binnensportaccommodaties Heerhugowaard (SBH). De Wijkplaats is door SBH gevraagd een nulmeting uit te voeren. Uit de enquete kwam een overall score van 6,5. Voor Henk Blok, manager van de SBH, een bruikbaar vertrekpunt: "Nu laten zien dat het nog beter kan".

Exploitatie, exploitatie, exploitatie

Benen uit het raam.jpg

Het draait bij vastgoed om drie dingen: locatie, locatie, locatie.  Dat is het eerste wat u als vastgoedprofessional leert. Voor publiek vastgoed maak ik daar graag een variant op. Het draait bij publiek vastgoed om drie dingen: exploitatie, exploitatie, exploitatie.

Horeca omzet van € 800.000,-

Nia Domo.jpg
Nia Domo, "ons huis" in esperanto, is sinds 1958 het gemeenschapshuis van Boekel. De Wijkplaats heeft in opdracht van de Gemeente Boekel een strategisch advies over Nia Domo uitgebracht. Nia Domo heeft zich in de loop van haar bestaan ontwikkeld tot een partycentrum van substantiele omvang. Nia Domo draait een horecaomzet van ruim  800.000 euro per jaar. Welk gemeenschapshuis doet dat na? Zelfs in Brabant zijn die dun gezaaid.

Crowd Mapping

kansenkaart.png

In de ruimtelijk ordening hebben we de toelatings- en ontwikkelingsplanologie achter ons gelaten. We spreken nu graag over uitnodigingsplanologie. Binnen globale kaders nodigt de overheid burgers en ondernemers uit om initiatieven te nemen. Deze faciliterende aanpak vraagt nieuwe instrumenten. Crowd mapping kan één van die instrumenten zijn.

Leegstand als impuls voor zelf(ver)bouw

zelfbouw-463x240.jpg

In Amersfoort heeft de Wijkplaats het initiatief genomen om een impuls te geven aan zelfbouw en zelfbeheer met leegstand als katalysator. PO en CPO, want daar gaat het initiatief over, is vaak gefocussed op lege kavels. Lege gebouwen zijn echter ook een optie. Zelfbouw wordt dan zelfverbouw.

Zaanstad pakt door met verzelfstandiging

loesje buurthuizen.png

De Gemeente Zaanstad pakt door met de verzelfstandiging van haar buurtcentra. Mede op basis van een Benchmark Buurtcentra die in 2013 door de Wijkplaats is opgesteld, heeft de gemeente Zaanstad besloten om alle buurtcentra te verzelfstandigen. Mits daar animo voor is ...

Expert team op stap in .... Boekel

Bowling nia domo.jpg

Het expert team van de Wijkplaats is aan de slag gegaan in Boekel.  Daar staat het gemeenschapshuis Nia Domo. "Ons huis" in esperanto. Nia Domo is in de loop der jaren uitgebouwd tot een volwaardige horecaonderneming met bowlingbaan en lunchroom om op die manier onafhankelijk te worden van gemeentelijke subsidie. Daar is destijds bewust voor gekozen. 

Maatschappelijk vastgoed als bouwkavel

bouwkavel.jpg

Dossier 1: Volgens Bouwstenen van Sociaal loopt bij ongewijzigd beleid de (verborgen) leegstand in het maatschappelijk vastgoed op tot 20 miljoen m2. Dat is driemaal de huidige kantoorleegstand.

Buurthuizen in zelfbeheer Utrecht

Kesrtmis in buurthuis.png

In oktober 2013 heeft de Gemeente Utrecht een visie en uitvoerinsgkader gepubliceerd over Welzijnaccommodaties in zelfbeheer. De Wijkplaats heeft de gemeente Utrecht daarbij ondersteund.

Expert Team op stap in ... Oudenbosch

fidei et arti.jpg

Is privatisering mogelijk? Met die vraag heeft het Expert Team van de Wijkplaats onderzoek gedaan naar de exploitatie van Fidei et Arti, een sociaal culturele voorziening in het Westbrabantse Oudenbosch. Het Expert Team komt tot de conclusie dat privatisering geen reële mogelijkheid is.

Bedrijfsplan leerwerkbedrijf Amersfoort

Leerwerkbedrijf.jpg

In Amersfoort worden beheer en exploitatie van een aantal maatschappelijke accommodaties ondergebracht bij een leerwerkbedrijf. Er is gestart met een brede school in de wijk Vathorst.

Proeftuin Waardesturing

Horde.jpg

Voor Bouwstenen heeft de Wijkplaats een verkenning uitgevoerd onder de titel "van kosten- naar waardesturing". De resultaten daarvan zijn gepresenteerd tijdens najaarsbijeenkomst van Bouwstenen voor Sociaal op 5 december j.l. Ga hier naar de preview van de gelijknamige publicatie.

 

Tijd rijp voor Voorzieningen Coöperatie

voc_logo.jpg

Wie is de gedroomde huisbaas in het maatschappelijk vastgoed. Wie is de partij die kennis heeft van vastgoed, vertrouwd is met sociale domein en bereid is in de volle breedte van het maatschappelijk vastgoed te acteren. Die partij is er niet!

Het recht van de belastingbetaler

Kop in het zand.jpg

Op locatiebezoek stel ik altijd de vraag wie ervan wakker ligt als ruimtes leeg staan. Die vraag wordt vaak gevolgd door een pijnlijke stilte. Het blijkt dat niemand er wakker van ligt. De gebruiker niet, "het wordt verrekend met mijn subsidie"; de beheerder niet, "daar ben ik niet van" en ook de gemeente niet, "wij sturen op inhoud".

Geen bouwplan zonder business plan

business plan.jpg

De traditionele vastgoedexploitatie is gebaseerd op de langdurige verhuur van een afgebakende ruimte. Door de verwachte huur af te zetten tegen de investeringskosten krijgt de eigenaar een beeld van zijn rendement. De BAR of NAR is de kern van zijn business case, meer is het in wezen niet. Een business plan is niet nodig. Maar tijden zijn veranderd!

 

Benchmark Buurtcentra

4 soorten buurthuizen.png

In de gemeente Zaanstad heeft het expertteam van de Wijkplaats een benchmark uitgevoerd onder 13 buurtcentra. 8 van die buurtcentra worden beheerd door de lokale welzijnsorganisatie. De vijf andere buurthuizen worden 'zelfstandig' geëxploiteerd. Lees hier het eindrapport.

 

Publieke pleisterplaatsen

praathuis.jpg

Trefcentrum, kulturhus, gemeenschapshuis, wijkcentrum, huis van de wijk, MFA, MFC, buurtkamer, civic center, community center, ontmoetingsplaats, dorpshuis, pleisterplaats, buurthonk, third place, meet & eat, praathuis, stamtafel, waterput, multifunctioneel grand café .... Waar komt toch die behoefte aan nieuwe namen uit voort. What's in a name?

Heerlen aan ZET

Heerlen aan ZET.png

In het Savelbergklooster te Heerlen is een museum gehuisvest dat gewijd is aan het leven en werk van monseigneur Savelberg, de stichter van de Congregatie Kleine Zusters van de Heilige Josef. De kosten van het monumentale pand staan in geen verhouding tot de opbrengsten die het museum genereert. De financiële situatie bedreigt het voortbestaan van deze voorziening. Wat te doen? 

Audit door expertteam

expertteam MV.png

U heeft één of meer maatschappelijke accommodaties. U loopt met vragen rond als:

  • Er komen (te) weinig mensen; hoe krijgen we de loop er in?
  • Het beheer kost teveel geld, moeten we geen andere organisatievorm overwegen?
  • We willen meer zicht op maatschappelijke meerwaarde?
  • Hoe kunnen we de gastvrijheid verbeteren?

Opleiding Wijkontwikkeling anno 20NU

reddingsboei.png

De Wijkplaats heeft voor SBO een 5 daagse opleiding ontwikkeld waarin deelnemers los komen van bestaande paden en nieuwe inzichten verwerven voor de wijkaanpak met wijkvoorzieningen anno 20NU en verder. Want .... met het instrumentarium van de jaren '90 komen we er niet meer. Veel kan overboord.

 

Op zoek naar sleutel van flexibel gebruik

Sleutel Meervoudig Gebruik.jpg

Op verzoek van Bouwstenen gaat de Wijkplaats aan de slag met het ontwikkelen van Referentiemodellen voor de exploitatie van meervoudig te gebruiken (wijk)voorzieningen. Denk aan brede scholen, cultuurhuizen en andere wijkcentra. Op zoek naar de sleutel van meervoudig gebruik.

Ondernemen met WaardeWijzer

WaardeWijzer 2.png

Zoeken naar nieuwe impulsen. Ontdekken waar je partners warm voor lopen. Bouwen aan een sluitende maatschappelijke business case. De WaardeWijzer helpt u op weg naar nieuwe kansen voor uw maatschappelijke voorziening.

Expertteam voor overname wijkcentra

expertteam Amersfoort.jpg

De gemeenteraad Amersfoort heeft besloten de subsidie voor beheer en exploitatie van wijkaccommodaties stop te zetten. De gemeente is van mening dat ontmoeting op een andere wijze georganiseerd kan worden. Desondanks biedt de gemeente (georganiseerde) bewoners, stichtingen en instellingen de mogelijkheid om de accommodaties van de gemeente te huren.

Meer dan 100 voorzieningen in W'veen

Bijeenkomst Waddinxveen.png

De Wijkplaats heeft de gemeente Waddinxveen ondersteund met het maken van een Voorzieningenkaart. Daaruit bleek dat Waddinxveen (25.000 inwoners) meer dan 100 plekken heeft met een publieke maatschappelijke functie. "Veel te veel", zo werd door de Waddinxveense gemeenschap geconcludeerd tijdens een goed bezochte workshop begin 2012.

Spelen met MFA-kwartet

MFA Kwartet

Doel van het MFA kwartetspel is om bewust te worden van de invloed van leefstijlen op de 'look & feel' van een MFA of andersoortige locatie met een publieke functie. In 15 minuten heb je de essentie te pakken.

Kunnen en gunnen

hennie_van_der_most.jpg

De exploitatie van het maatschappelijk vastgoed kent grote problemen; trefwoorden zijn:  lage bezetting, (verkapte) leegstand, klimaat- en energieproblemen en exploitatietekorten. Dat is niet mis. Lees daarvoor ook de Position Paper die Bouwstenen in samenspraak met het werkveld heeft opgesteld.

Buurtschuren in Almere

Buurtschuur Nobelhorst 2.jpg

Ymere ontwikkelt samen met de gemeente Almere de duurzame wijk Nobelhorst. Buurtschuren spelen in die nieuwe wijk een sleutelrol als ontmoetingsplaats en aanjaagcentrum. Er is al een beeld van hoe deze schuren er uit moeten zien, maar hoe om te gaan met de exploitatie?

Castellum herbouwd

Romeinse toren.jpg

Castellum Hoge Woerd is een ambitieus project van de gemeente Utrecht. Dit Romeinse fort wordt gebouwd in het hart van Leidsche Rijn. In 2014 moet het af zijn. De Wijkplaats ontwikkelt samen met betrokken partijen een levensvatbare exploitatieformule.

Ontmoetingshuis nabij A12

Ontmoetingshuis VO.jpg

In de nieuwbouwwijk Veenendaal Oost verrijst het Ontmoetinsghuis. Nu nog alleen in de gedachten van de betrokkenen, maar in 2013 in het echt. Dan start de bouw. De Wijkplaats heeft voor het Ontmoetinsghuis een exploitatieformule ontwikkeld op basis van ondernemerschap en meervoudig gebruik. 

Privatisering ruimtegebruik

buiten-jacuzzi-F.jpg

In Romeinse tijd waren we aangewezen op publieke latrines; zij aan zij. Pas veel later kregen de mensen een eigen toilet, privaat geheten. Het duurde tot de jaren vijftig en zestig totdat iedereen over een eigen badkamer kon beschikken. Nu plaatsen we sauna's op zolder en bubblebaden in de tuin. De privatisering van het ruimtegebruik is een voortgaand en onomkeerbaar proces.

VPRO, HEMA en MFA

vpro-logo-van-drupsteen.jpeg

We hebben vanzelfsprekende woorden voor archetypische ruimten als kantoor, plein, park, straat en winkel. Ze zijn duidelijk en neutraal. Zulke woorden ontbreken als het gaat over vastgoed met een wijkfunctie. We spreken dan over buurthuis, wijkaccommodatie, trefcentrum of gemeenschapshuis. Tegenwoordig gebruiken we woorden als kulturhus, brede school, community center of MFA.

Publieke omroep als MFA

creatieve omkering van Heinz.png

Wie is de gebruiker van het zwembad? Dat is de zwemmer. Wie is de gebruiker van de bibliotheek? De lezer. Wie is de gebuiker van de school? De leerling, toch?! Dat klinkt logisch. Maar als we over multifunctionele centra spreken, is het dat niet. Als we dan over gebruikers spreken, bedoelen we doorgaans de dienstverleners. Opmerkelijk!

Gelijkheidsneurose

vinex.jpg

Vroeger deden we steeds hetzelfde maar het resultaat was telkens anders; nu doen we het steeds anders maar het resultaat blijkt telkens gelijk. Deze verzuchting, toegeschreven aan de architect Aldo van Eyck, weerspiegelt de behoefte aan betekenisvolle verschillen, aan diversiteit. Mensen zijn niet gelijk, waarom wijken en voorzieningen dan wel?

Spreekbeurten Publiek Vastgoed

Marc met hand.jpg

Marc van Leent heeft een boek geschreven onder de titel Publiek Vastgoed. Het boek omvat analyses, concepten en voorbeelden. Op de eerste plaats reikt het boek een nieuwe perspectief op maatschappelijk vastgoed aan.  Marc van Leent deelt zijn inzichten graag met anderen.

De instrumenten van Einstein

einstein2.jpg

Van Einstein is de uitspraak "Je kunt een probleem niet oplossen met de instrumenten waarmee het veroorzaakt is". In het maatschappelijk vastgoed slaan we deze wijsheid echter in de wind. Een groot deel van onze beleidsinstrumenten stamt uit een tijd waarin we functies wilden scheiden.

Is vastgoed een vak?

Is vastgoed een vak.png

Op de website van Bouwstenen van Sociaal is de vraag gesteld of vastgoedmanagement een echt vak is. 50% vindt van wel en 50% van niet. Voor veel respondenten is vastgoed vooral een kwestie van 'gezond verstand'.

Hoge Bi

hoge bi.gif

De Hoge Bi is in 1865 ontwikkeld. Groot wiel voor, klein wiel achter en de pedalen direct aan het voorwiel. Het bleek een onding. Groot, onhandig en erg riskant bij afdalingen. Toch werd de Hoge Bi populair. De Hoge Bi was snel en sportief; iets om te hebben. De Hoge Bi van toen lijkt op de MFA van nu. De MFA is groot en onhandig. Duur bovendien en dat is riskant in tijden van recessie.

Wat levert meer op: school of woning

Appels en peren

Gedachteoefening: wat levert het meeste maatschappelijke rendement op: investeren in woningen of in scholen? Motto bij deze gedachteoefening: appels laten zich doorgaans niet met peren vergelijken, maar een enkele keer is het nuttig om dat toch te doen.

School en buurt in de scrum

Rugby.jpg

Ingrid de Moel heeft op 18 maart 2011 een workshop School & Buurt verzorgd tijdens het AVS-congres. Over betaalpasjes, lesbrieven en synergie. Bijgaand haar presentatie.

Dorpskracht en Kennedy

Kennedy.jpg

Voor Mijande Wonen heeft Marc van Leent een sessie geleid over Dorpskracht. Wat is het en wat kan je er mee? Mijande Wonen is een 'plattelandscorporatie' in Oost Twente. Kern: dorpskracht is het geheel van verhalen, rituelen, plekken, mensen, relaties en vaardigheden dat dorpen uniek en vitaal maakt. En heeft Dorpskracht iets te maken met Kennedy?

Werkplaats restyling buurthuizen

Kookspel - 5 juli 2010.png

Het beste recept voor een wijkvoorziening maak je met elkaar. In deze werkplaats worden deelnemers aan de hand van een kookschrift door een aantal vragen geleid. Vragen die helpen om een wijkvoorziening (opnieuw) smaak en kraak te geven. Doel is om de wijk beter te bedienen, bereiken en betrekken. 

Schetsen aan nieuwe scholen

Vier schoolconcepten - 27 mei 2010.png

Leerkrachten en ouders die meepraten en meebeslissen over een nieuwe school; wie kan daar tegen zijn?! Toch dreigt het gevaar dat we dan voortbouwen op de school van gisteren. Moeten we juist niet loskomen van bestaande referenties en met een frisse blik opnieuw naar de opgave kijken?

Voorzieningen in Vaartbroek

Well-vaart

Vaartbroek is een van de aandachtswijken in Eindhoven. Op initiatief van Woonbedrijf en gemeente is samen met betrokken professionals, kunstenaars en vrijwilligers naar lokale schatten gegraven. Voorzieningen spelen de hoofdrol. Irene Müller en Marc van Leent hebben de gedolven schatten opgepoetst en omgezet in tien aansprekende kansen. Download bijgaand publicatie.

Beoordelingskader maatschappelijk vastgoed

Beoordelingskader OmMV.png

2008 en 2009 hebben tien corporaties elkaar voortgestuwd in het innovatieve verband Ondernemen met maatschappelijk vastgoed. De SEV heeft resultaten in 2009 samengebracht in een publicatie. Ingrid de Moel, Jasper van der Wal en Marc van Leent waren de belangrijkste auteurs.

MFA Lab voor exploitatieformules

Archetypes MFA.png

De exploitatie van multifunctionele accommodaties kan slimmer, leuker en rendabeler volgens Tom de Haas en Marc van Leent. Zij hebben zomer 2009 het MFA Lab daarvoor opgericht. In Nederland worden er elk week drie multifunctionele centra opgeleverd: brede scholen, cultuurhuizen, ouderenzorg en andere maatschappelijke centra met een publieke functie.

Voorzieningenhart Waterkwartier

water

Als je voorzieningen samenbrengt in een nieuw gebouw, krijg je dan een kloppend hart? Natuurlijk niet. Nodig zijn:  een andere manier van kijken, ondernemerschap en de juiste dynamiek. 'Voorzieningenhart Waterkwartier' is de werktitel van een proces dat moet leiden tot een kloppend hart in het Nijmeegse Waterkwartier.

Expeditie Woensel

Expeditie Woensel.jpg

'Expeditie Woensel biedt een kans om uw leven leuker en gemakkelijker te maken'. Zo begon de oproep aan bewoners en ondernemers in vier buurten van het Eindhovense stadsdeel Woensel Zuid. De Expeditie die in 2007 plaats vond, stond voor een onconventionele aanpak van wijkontwikkeling. Niet voor klagers, wel voor vragers en waterdragers.

Verkoop en borging maatschappelijk vastgoed

Borgingscyclus Indische Buurt

Als je het maatschappelijk vastgoed verkoopt aan woningcorporaties, hoe houd je dan nog greep op de kwaliteit en beschikbaarheid van accommodaties. Kan je dat borgen en zo ja: hoe? Stadsdeel Zeeburg, Amsterdam, is samen met de aldaar werkzame corporaties een traject van verkoop en borging ingegaan.

Werkplaats School & Buurt

Brede school & buurt.png

Centrale vraag in deze beproefde workshop is: Hoe kunnen school en buurt meer aan elkaar hebben? De werkplaats is bedoeld voor professionals en bestuurders van scholen, gemeente, corporaties en hun maatschappelijke partners in de wijk. Bedoeling is er allemaal beter van te worden.  

Ideeënspel voor wijk- en buurtallianties

Ideeenspel Prachtwijken.jpg

Dit spel helpt bij het vinden van nieuwe, verfrissende ideeën voor samenwerking tussen professionals in buurten en wijken en bij het vinden van nieuwe partners. Ideeën waar de deelnemers warm voor lopen en die aansluiten bij hun ambitie en opgave. Maar wellicht nog belangrijker is dat het spel laat ervaren hoe leuk samenwerking kan zijn. 

Twitter maatschappelijk vastgoed